Regulamin

Sklep internetowy sklep.wybrzezegdansk.pl prowadzony jest przez GKŻ Wybrzeże Gdańsk o numerze NIP: 583-29-30-769 z siedzibą w 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny sklep.wybrzezegdansk.pl
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
 4. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego sklep.wybrzezegdansk.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zdjęcia danej rzeczy z sklepu on-line, jeśli sprzeda się ona w sklepie stacjonarnym. Może się również zdarzyć, że dostępność rozmiaru nie jest faktyczna ze stanem magazynowym.

II. Procedura składania zamówień

 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu sklep.wybrzezegdansk.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Finalizacja zamówienia" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Finalizacja zamówienia" Klient wskazuje: adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty, sposób dostawy, formę płatności
 5. Dokonanie powyższych czynności oraz klinięcie przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

III. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu (paragon fiskalny lubfaktura VAT).
 5. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpóźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.

IV. Płatność i dostawa

 1. Sklep internetowy sklep.wybrzezegdansk.pl umożliwia dokonywanie płatności na dwa sposoby:
  a) za pomocą płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego, karty płatniczej lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań- www.payu.pl
  b) przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub listonosza czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
 3. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich
 4. Koszt przesyłki wynosi 14,76 zł
 5. Koszt przesyłki za granicę Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 45 zł

V. Wymiana towaru

 1. W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym go rozmiarze.
 2. Wymianie podlegają jedynie towary, które są kompletne, co do których Klient posiada dowód zakupu.
 3. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@wybrzezegdansk.pl i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.
 4. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany na adres: GKŻ Wybrzeże, 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1

VI. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje - zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową - będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzeniem zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź - gdy to możliwe - naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar powinien być kompletny i w stanie niezmienionym po jego otrzymaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę vat). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towar należy go odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy: GKŻ Wybrzeże, 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1
 3. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z GKŻ Wybrzeże w ramach sklepu internetowego „sklep.wybrzezegdansk.pl” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: GKŻ Wybrzeże, 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1. W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w sklepie sklep.wybrzezegdansk.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez GKŻ Wybrzeże, 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1 swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Administratorem danych osobowych jest GKŻ Wybrzeże, 80-175 Gdańsk, ul. Zawodników 1, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl” , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl”.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.